vanhaa fagerkullankatua

Ajankohtaista

Teknisen lautakunnan vastaus Kuntalaisaloitteeseen

(1.4.2019)
Kuntalaisaloite työpaikkaliikenteen siirtämiseksi Fagerkullan alueelta jätettiin kaupungin kansliaan 15.10.2018.

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 21.3.2019 Fagerkullayhdistyksen kuntalaisaloitetta.

Kaavoituspäällikkö Maritta Vuorenpään tekemän selvitystyön mukaan tehtaan kiinteistöihin on tullut uusia toimijoita ja tehdasalueen liikenne on muuttunut. Kaavoituspäällikön mukaan "parkkipaikan liikennejärjestely on osa laajempaa tehdasalueen ja sen ulkoyhteyksien liikenteen uudistamis- ja uudelleenjärjestelytarvetta. Tehtaan liikenneverkko on käynyt vanhaksi ja vaaralliseksi, eikä sille ole syytä ohjata lisää henkilöauto-tai kevyttä liikennettä."

Kaavoituspäällikön mukaan tilanteen ratkaisun tulisi tuottaa sekä "Componentalle ja muille kiinteistön omistajille hyötyä esimerkiksi tehdasrakennusten käytön kehittämisessä ja liikenneturvallisuudessa, työmatkaliikenteelle reitin selkeytymisen, Fagerkullalle läpiajoliikenteen loppumisen ja Karkkilan kaupungille matkailun uusia mahdollisuuksia."

Teknisen johtajan Kari Setälän ehdotus lautakunnalle oli kolmen kohdan suunnitelma.
1. Fagerkullankadun läpiajo estetään. Liikenne ohjataan väliaikaisesti kulkemaan Kuuselantien kautta.
2. Käynnistetään Pusulantien - Vanhan Turuntien - Turuntien kolmion liikennejärjestelmän selvitys- ja kehitystyö.
3. Valitaan liikennejärjestelmän toteuttamisvaihtoehto, toteutetaan liikennejärjestelyt ja käynnistetään alueella tarvittava kaavamuutoskokonaisuus.

Asiasta käydyn keskustelun perustella tekninen johtaja korjasi esitystä ja jätti kohdan 1 pois. Seuraavaksi asian käsittely siirtyy kaupunginhallituksen toimeenpantavaksi.

Teknisen lautakunnan päytäkirja ja asiaa koskeva pykälä 22 löytyy kokonaisuudessaan kaupungin sivuilta.


Kuntalaisaloiteelle kannattajat kasaan kuukaudessa

(18.6.2018)

Fagerkullayhdistyksen toukokuun puolivälissä tekemä kuntalaisaloite Fagerkullan liikennejärjestelyistä on kuukauden aikana kerännyt tarvittavan määrän kannatusta. Aloite on ollut kuntalaisaloite.fi sivulla keräämässä kannattajia 11.5. alkaen. Kannattajien nimiä on kerätty myös paperilistoille.

Kuntalaisaloite Fagerkullan liikennejärjestelyistä

(12.5.2018)
Karkkilan Fagerkulla on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Fagerkullankadun ympäristöön 1920-luvulla rakennetut asuinrakennukset, ulkorakennukset sekä puutarhat muodostavat ainutlaatuisen miljöön. Alueen rakennuskanta on 1980-luvulla suojeltu.

Fagerkullankatua on sanottu Karkkilan ensimmäiseksi kaduksi. Se rakennettiin avoimen puistomaiseksi ja reunustettiin nurmikentällä ja suojelumerkityllä puukujanteella. Kadun tasauksen korottaminen, tien leventäminen ja avo-ojat ovat muuttaneet puistotien maantieksi, jolta hulevedet valuvat tonteille.

Tien varret ovat osin kasvaneet umpeen ja pusikoituneet. Suojaksi melulta ja liikenteen pölyltä ovat asukkaat istuttaneet tien viereen puita ja pensaita. Alueen alkuperäinen avaruus on kadonnut.

Me allekirjoittaneet haluamme, että Karkkilan kaupunki käynnistää liikennejärjestelyiden muuttamisen kaavassa numero 186 esitetyn suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2007 voimaan tulleessa Högforsin länsiosan asemakaavassa kulkuyhteys Verälänsuoran pohjoispäässä sijaitsevalle yleiselle pysäköintialueelle suljetaan ja Fagerkullan ja tehdasalueen välille istutetaan tiivis suojaistutus.
Liikenteen vähentäminen mahdollistaa alueen katujen toteuttamisen nykyistä pienimuotoisempana tonttikatuina ja katunäkymien entisöimisen alkuperäisen ilmeen mukaisiksi. Näin säilytetään perinnettä ja kehitetään aluetta sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vastaavalla tavalla.

Taustaa kuntalaisaloitteelle pdf-muodossa.

Fagerkulla

Fagerkullayhdistys on Karkkilan Högforsin ruukin asuinalueiden rekisteröity asukasyhdistys.

Fagerkulla sijaitsee Länsi-Uudellamaalla Karkkilan kaupungissa. Fagerkulla on Högforsin ruukin työtekijöiden asunnoiksi rakennettu asuinalue ja nykyisin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Alue koostuu varsin hyvin säilyneistä, suurelta osin useamman perheen asunnoiksi 1920-luvulla rakennetuista, peiterimavuoratuista ja punamultamaalatuista tiili- ja peltikattoisista puurakennuksista. Nykyisin lähes kaikki talot on korjattu asuinkäyttöön.

Alue on asemakaavoitettu 1980-luvun alussa, jolloin olemassa oleva rakennuskanta on pääosin suojeltu ja uudisrakentamisen suhteen on annettu alueen erityisluonnetta säilyttämään pyrkiviä määräyksiä. Alueen asukasyhdistys pyrkii vaikuttamaan alueen suojelun toteutumiseen sekä toimii alueen puutarhamaisen luonteen säilymisen puolesta.

Fagerkullan alueella sijaitsee Työväen asuntomuseo, joka on osa Karkkilan museotoimea.